Acest site foloseste cookie-uri pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii

Am inteles
CONTACT AGENTII SI ATM-URI CURS VALUTAR
banner banner

Acord de transmitere, prelucrare si consultare a datelor si a informatiilor

Acord de transmitere, prelucrare si consultare a informatiilor de risc

Solicitantul de credit, garantul/codebitorul, identificaţi conform primei pagini, facem următoarea declaraţie:
„Îmi exprim în mod expres şi neechivoc consimţământul că:
S.C. Bancpost S.A. - Nr. de înregistrare în registrul de evidenţă al operatorilor de date personale 767
Cod ____________________________________(Cod bancar atribuit de BNR unităţii teritoriale a băncii)
I. Să solicite şi să primească de la Centrala Riscurilor Bancare (CRB) următoarele informaţii de risc bancar înregistrate pe numele meu :
a) Situaţia riscului global
b) Situaţia creditelor restante
II. Acordul de consultare a bazei de date CRB este valabil pe termen nelimitat de la data semnării cererii de credit.
III. Să prelucreze informaţiile indicate la punctul 2 de mai jos înregistrate pe numele meu în evidenţele proprii şi să transmită către S.C. Biroul de Credit S.A., persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, Str. Sfânta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, în vederea prelucrării acestor informaţii de către Biroul de Credit şi consultării informaţiilor înregistrate pe numele meu în baza de date a Biroului de Credit de către oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit (instituţiile de credit, instituţii financiare nebancare şi de asigurări) ori de câte ori este necesar în scopul iniţierii sau derulării unei relaţii contractuale cu Participantul.
2. Datele cu caracter personal prelucrate sunt:
a) date de identificare a persoanei fizice*
b) date şi informaţii legate de produse de tip credit, similar sau de asigurări**
c) date referitoare la fraudulenţi***
d) date referitoare la inadvertenţe constatate de “ S.C. Bancpost S.A”****
e) numarul de interogari*****
* cuprinde informaţii legate de: numele, prenumele, iniţiala tatălui/mamei, adresa de domiciliu/reşedinţă, numărul de telefon fix/mobil, codul numeric personal, cod ţară şi serie/număr paşaport în cazul persoanelor nerezidente;
** cuprinde informaţii legate de: tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenţei, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, starea contului, data închiderii contului, valuta creditului, frecvenţa plăţilor, suma plătită, rata lunară, numărul de rate restante, data scadentă a restanţei, numărul de zile de întârziere în rambursarea creditului, starea contului, denumirea şi adresa angajatorului, calitatea de împrumutat, girant, codebitor sau beneficiar de poliţă de asigurare a persoanei fizice în legatură cu produsul acordat;
*** cuprinde informaţii legate de: săvârşirea de infracţiuni sau contravenţii în domeniul financiar-bancar, în relaţia directă cu “ S.C. Bancpost S.A”, constatate prin hotărâri judecătoreşti definitive sau irevocabile, după caz, ori prin acte administrative necontestate;
**** cuprinde informaţii legate de: date şi informaţii neconcordante rezultate din documentele prezentate la data solicitarii creditului, din culpa solicitantului;
*****indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanti,  in scopul acordarii si derularii unei relatii de creditare. Interogarile sunt stocate si dezvaluite Participantilor  pentriu o perioada de pana la 6 luni si utilizate in calculul FICO® Score de la Biroul de Credit.

Am luat la cunoştinţă faptul că datele cu caracter personal sunt stocate în baza de date a SC Biroul de Credit SA timp de 4 ani de la data ultimei actualizări."
Am luat la cunostinta faptul ca S.C. Bancpost S.A. utilizeaza FICO® Score de la Biroul de Credit in scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potential debitor. FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins între 300 şi 850, obtinut in urma procesului statistic care prelucreaza informatiile inregistrate de Participanti in Sistemul Biroului de Credit si indică probabilitatea să-mi plătesc în viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scaderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afisate sub forma codurilor-motiv. 
FICO® Score de la Biroul de Credit este rezultatul aplicarii unei metode statistice care ia in calcul datele cu care pesoanele vizate sunt inregistrate in Sistemul Biroului de Credit. 
FICO® Score de la Biroul de Credit reprezinta un element cu grad ridicat de predictibilitate care, alaturat datelor din Raportul de Credit si informatiilor obtinute de Participanti din alte surse, concura la evaluarea corecta a bonitatii mele in vederea incheierii/derularii contractului de credit.

În condiţiile prevederilor Legii 677/2001 cu modificările şi completările ulterioare, sunt de acord ca datele înregistrate pe numele meu, preluate din bazele de date ale CRB şi ale S.C. Biroului de Credit S.A., precum şi cele declarate în cererea de credit şi în documentele ataşate acesteia:
- să fie prelucrate de către S.C. Bancpost S.A. pentru luarea deciziei referitoare la aprobarea sau respingerea creditului, inclusiv pentru efectuarea de analize financiare;
- să fie prelucrate de către S.C. Bancpost S.A. în scop de marketing, inclusiv în scopul îmbunătăţirii serviciilor şi produselor oferite de S.C. Bancpost S.A . 
- să fie transmise/prelucrate în ţară şi în străinătate către/de către Grupul Eurobank şi subsidiarele specializate din cadrul Grupului, sau către orice furnizori de servicii de prelucrare date şi/sau parteneri contractuali ai Băncii din ţară şi/sau străinătate, în scopul furnizării de servicii în legătură cu urmărirea contractelor, distribuirea de produse bancare, recuperarea creanţelor sau în orice alte scopuri justificate de activitatea desfăşurată de Bancă, de furnizorii de servicii de prelucrare date, de partenerii săi contractuali, de Grupul Eurobank şi/sau subsidiarele specializate din cadrul Grupului;
- să fie transmise/prelucrate în ţară şi în străinătate către/de către Grupul Eurobank şi subsidiarele specializate din cadrul Grupului sau către furnizorii de servicii de prelucrare date şi/sau parteneri contractuali ai Băncii din ţară şi/sau străinătate, în scop de marketing
- să fie transmise la şi prelucrate de autorităţile competente naţionale şi internaţionale, în scopul exercitării atribuţiilor expres prevăzute de lege privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului.
Am luat la cunoştinţă faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, în mod special următoarele drepturi:
(i) Dreptul la informare : dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizată şi condiţiile în care pot fi exercitate;
(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine de la Biroul de Credit la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legătură cu mine sunt sau nu prelucrate de către acesta inclusiv FICO® Score de la Biroul de Credit.  Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere, întocmită în forma scrisă, datată şi semnată către S.C. Biroul de Credit S.A., la adresa: "Biroul de Credit SA,, Str. Sfânta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030203" sau prin e-mail: situatie@birouldecredit.ro, în care să se comunice datele personale ale persoanei vizate (inclusiv un număr de telefon); aceste documente se pot transmite prin poştă sau se pot depune la cutia poştală, special amenajată la sediul Biroului de Credit; dreptul de a obtine la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit cu FICO® Score de la Biroul de Credit , care a fost utilizat de catre Participant in analiza cererii de credit, impreuna cu informatiile prevazute la art. 13 din Legea nr. 677/2001.   Acest drept mi-l pot exercita în următoarele condiţii: adresez o cerere băncii., întocmită în formă scrisă, datată şi semnată în care voi menţiona adresa mea de domiciliu.
(iii) Dreptul de intervenţie: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte, inclusiv asupra celor care au fost utilizate in calculul FICO® Score de la Biroul de Credit. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere către institutia care a înscris datele la Biroul de Credit, întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, în care se vor menţiona datele asupra cărora se solicită intervenţia, motivul justificat şi modul de intervenţie. Dreptul de a obţine, la cererea mea şi în mod gratuit, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor mele, a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001 cu modificările şi completările ulterioare în special a datelor incomplete, inexacte. În cazul datelor cu caracter personal prelucrate de către S.C. Bancpost S.A., acest drept mi-l pot exercita în următoarele condiţii: voi adresa o cerere băncii, întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, în care voi menţiona datele asupra cărora solicit intervenţia, motivul justificat şi modul de intervenţie.
(iv) Dreptul de opoziţie: dreptul de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia mea particulară, că datele care mă vizează să facă obiectul unei prelucrări, inclusiv a FICO® Score de la Biroul de Credit,  cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere către " S.C. Bancpost S.A", întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, în care se vor menţiona datele asupra cărora se solicită opoziţia şi motivul întemeiat şi legitim legat de situaţia particulară a persoanei. Dreptul de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia mea particulară, că datele care mă vizează să facă obiectul unei prelucrări în scop de marketing direct în numele S.C. Bancpost S.A. sau al unui terţ, pentru viitor, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În cazul datelor cu caracter personal prelucrate. de către S.C. Bancpost S.A., acest drept mi-l pot exercitata faţă de bancă în următoarele condiţii: voi înainta o cerere, întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, în care voi menţiona datele asupra cărora îmi exercit, justificat dreptul de opoziţie şi motivul întemeiat şi legitim legat de situaţia mea particulară.
(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere şi de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa persoanei vizate, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
(vi) Dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei, pentru apărarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001, care le-au fost
încălcate.
Am fost informat(i) că:
- Un răspuns preliminar pozitiv nu implică în mod obligatoriu aprobarea creditului, analiza finală are loc după prezentarea tuturor documentelor necesare;
- În funcţie de rezultatele analizei de eligibilitate şi ale interogării bazelor de date (CRB/BC), Banca îşi rezervă dreptul de a solicită documente suplimentare, după caz, precum şi de a respinge cererea de credit în termen de maxim 60 de zile de la data depunerii acesteia, în cazul în care documentele sunt incomplete şi nu s-au prezentat completările solicitate în termen de 30 de zile de la data depunerii cerereri de credit.
- În cazul în care creditul va fi aprobat, utilizarea acestuia se va efectua numai după prezentarea documentelor şi îndeplinirea condiţiilor precedente prevăzute prin contractul încheiat cu Banca;
- Banca poate să verifice datele de mai sus în orice fel apreciază ca fiind necesar;
Am fost pe deplin informat cu privire la nivelul şi tipul dobânzii, costurile aferente creditului şi ale clauzelor contractului şi le accept."

Bine ai venit pe noul site Bancpost

Alege segmentul de client pentru care vrei sa vizualizezi site-ul.

Contact rapid: 0800 110 200

Numar apelabil gratuit

Program: Luni – Vineri 8:00 – 20:00